Årsmöte

Torsdagen den 22 februari 2018 håller HBK årsmöte kl 19,00 i Åsö föreningsråds samlingslokaler Pumpan, i Sofia salen Färgargårdstorget 1.

 

 

Förslag till dagordning.

 

1.  Mötets öppnande.

2.  Godkännande av den föreslagna dagordningen.

3.  Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.

4.  Fastställande av röstlängd. Fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen.

5.  Val av 2 stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll, samt val av 2 stycken rösträknare.

6.  Uppläsning och justering av årsmötets protokoll.

7.  Skrivelser och rapporter.

8.  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar tom punkt 11.

9.  Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017.

10. Revisionsberättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Fastställande av avgifter och arvoden 2018.

13. Budget 2018.

14. Motioner.

15. Val enligt stadgarna.

16. Övriga frågor.

17. Avslutning.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll 2018 ojusterat

Balansrapport

Resultatrapport