Årsmötesprotokoll

2024

2022

2021:2

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011:1

2011:2

2010

Protokoll fört vid årsmötet 2009-02-12 med 32 medlemmar närvarande i lokalen, Färgargårdstorget 66.

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av röstlängd, Fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen

Ordföranden redogör för vad HBK stadgar anger i fråga om rösträtt. Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

5. Val av 2 st justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll, samt val

av 2 st rösträknare

Mötet väljer Alf Lindroth och Birgitta Ringborg att vara justeringsmän samt rösträknare.

6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll

Protokoll från höstmötet den 8:e oktober 2008 läses upp av klubbmästaren Caj Jansson.

Mötet godkänner därefter protokollet.

7. Skrivelser och rapporter

P-A Söderdahl informerade att inga skrivelser eller rapporter fanns att rapportera.

Alf Lindroth: Diskussion med soptömmaren om att HBK låser soprummet på klubbholmen så att inte flaskor lämnas där. Det blir ofta fler säckar än de avtalade 2 st.

P-A Söderdahl berättar om mötet som han och Tommy Andersson haft med FBK avseende det fortsatta samarbetet. Diskussion om eventuellt slå samman HBK och FBK i en gemensam varvsförening. Mer info om detta kommer att läggas ut på hemsidan/brevledes. 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt 11

Björn Högblom väljs att leda dagens förhandlingar till och med punkten 11.

9. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för år 2008

Björn Högblom redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen, och huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen.

Godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse kommer pga eventuella beslut under punkt 12 att tas upp under punkt 13.

10. Revisionsberättelse

Lars Lindholm läser revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

12. Fastställande av avgifter och arvoden

Bengt Palm redogör.

Revisorerna hade inga påpekanden angående arvoden. Inga förändringar angående arvoden föreslagna.

En medlem frågar om storleken på arvoden och Bengt Palm redogör.

Styrelsen föreslår en höjning av avgifter enligt kallelsen.

   Ändring för aktiv medlem som ej nyttjar hamn eller vinterplats, slipper arbetsplikt och nattvakt.

   Inträdesavgift: 1 000 kr. Mötet beslutade enligt förslaget.

   Årsavgift för aktiv medlem: 500 kr. Mötet beslutade enligt förslaget.

Årsavgift för stödmedlem: 500 kr (= höjning med 250 kr).

Peter Andersson undrade om medlemmar vill sluta för att vi höjer till 500 kr. Bengt Palm svarade ja och att 7 st slutat för att vi föreslagit denna höjning. Bengt Palm svarar även på frågor om stödmedlem och aktivt/medlemskap. En medlem föreslog att en köavgift ska tas ut. Styrelsen tar sig an förslaget om köavgift och återkommer. En medlem anförde att: Då stödmedlem inte har rösträtt borde årsavgiften vara lägre. P-A Söderdahl redogjorde för reglerna om att bli stödmedlem samt att anledningen till höjningen är att utgifterna är högre än intäkterna, klubbholmen behöver kostas på, inte mycket över till klubben efter avgifter till SBU. Bengt Palm meddelar att Stockholms stad tar ut 600 kr för en köplats per år.

Efter denna diskussion förelåg 4 st förslag:

      1) Styrelsens förslag + 250 kr

      2) Förslag från en medlem + 25 kr

      3) Förslag från Bengt Palm + 100 kr

      4) Förslag från Caj Jansson + 150 kr

   Efter omröstning beslutar mötet att stödmedlemmar skall betala 400 kr per år.

   El på klubbholmen: Aktiva 40 kr/dygn, Stödmedlemmar 50 kr/dygn. Mötet beslutade enligt förslaget.

13. Budget 2009

Bengt Palm redogör för budgeten och efter diverse frågor från medlemmarna godkänner mötet budgeten.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse

14. Motioner

Björn Högblom redogjorde för bakgrunden till sin motion, för lite medlemmar som ställde upp på arbetsplikterna på klubbholmen.

P-A Söderdahl redogjorde för styrelsens ståndpunkt (avslag) och att rikta de flesta arbetsplikterna till klubbholmen, samt att kunna transportera medlemmar till holmen med båt från Dalarö om det behövs för att kunna komma dit.

Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag och avslog motionen.

I samband med detta påpekar Björn Högblom att det i stadgarna inte finns någon punkt gällande motioner och uppmanar styrelsen att se över dessa.

15. Val enligt stadgarna

a) Val av vice kassör

Mötet väljer Hans Holm att vara vice kassör i två år.

b) Val av revisor

Mötet omväljer Eva Smedberg att vara revisor i två år.

c) Val till valberedningen

Mötet omväljer Robert Arnald till valberedningen i två år.

Bengt Palm vill avgå som kassör under mandattiden (ett år kvar)

Mötet väljer Ing-Marie Nilsson att vara kassör i ett år

16. Övriga frågor

Alf Lindroth undrar vad som gäller på klubbholmen för FBKs medlemmar

P-A Söderdahl informerade om att HBK har 20 st extraplatser som vi får ta in avgifter för i Fisksätra. Detta motsvarar att FBK:are kan utnyttja klubbholmen med samma rättigheter som HBK:are.

P-A Söderdahl informerade om att FBK inte har några stödmedlemmar. Alla är aktiva.

Alf Lindroth informerade om att alla FBK:are ska ha medlemsnummer på sina båtar.

En medlem undrade om man ska återlämna gamla nycklar till Lugnet. P-A Söderdahl svarade att detta kan man göra om man vill, men då kommer man inte in i bastun eller elskåpen på klubbholmen.

P-A Söderdahl skickade runt förslag på den nya Henriksdalshamnen som beräknas vara klar till år 2011.

P-A Söderdahl tog också upp frågan om HBK och FBK ska gå samman i en varvsförening måste klubbholmen skrivas så att den inte går att sälja samt att den ska vara i HBKs ägo. Om HBK skulle upplösas kommer klubbholmen skänkas/tillfalla Skärgårdsstiftelsen eller någon annan stiftelse. Detta är även viktigt när vi börjar att hyra ut platser i nya hamnen. Vi får i denna fråga anlita någon juridisk expertis.

Ove Lindvall undrade hur många som är intresserade av platser i nya hamnen och   P-A Söderdahl svarade att det för närvarande är ca 95 st.

17. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

— 

Vid protokollet                                              Justeras

Ing-Marie Nilsson                                          Ordförande P-A Söderdahl

 

Justeras                                                       Justeras

Alf Lindroth                                                   Birgitta Ringborg

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid årsmötet 2008-02-21 med 25 medlemmar närvarande i Betlehemskyrkans lokal, Rehnsgatan 20.

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl uppmanar till en tyst minut innan mötet, för att hedra klubbmedlemmarna, Arne Holmqvist och Seppo Manilla, som gått bort nyligen.

Därefter hälsar ordförande alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av röstlängd, Fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen

Ordföranden redogör för vad HBK stadgar anger i fråga om rösträtt. Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

5. Val av 2 st justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll, samt val

av 2 st rösträknare

Mötet väljer Ove Lindvall och Pelle Skoog att vara justeringsmän samt rösträknare.

6. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från höstmötet den 8:e november 2007 läses upp av sekreterare Micke Andersson.

Mötet godkänner därefter protokollet.

7. Skrivelser och rapporter

Björn Högblom meddelar att han varit på FBK:s (Fisksätra båtklubb) årsmöte, och på detta hade det varit mycket positiva tongångar angående samarbetet mellan HBK och FBK.

P-A Söderdahl informerade att han sitter med på FBK:s styrelsemöten, och samarbetet fungerar bra.

P-A Söderdahl berättar att 3 stycken nya pontoner köps in för att läggas ut i Fisksätra, samt redogör övergripande om arbetsmomenten för att dessa skall komma på plats. P-A informerar även att det uppskattade kostnaden för inköpet och att få dessa pontoner på plats verkande hamna på ca 455 000:-, vilket är under den beräknade budgeten.

P-A Söderdahl informerade även att Nacka kommun kommer att utföra reparationer på kaj kanterna i Fisksätra under våren, och att detta kommer att samköras med pontonarbetet.

P-A Söderdahl redogör för ett möte med idrottsförvaltningen den 13/2 och att återflyttningen till Hammarby sjö beräknas ske ca år 2010, samt att HBK har ca 100 platser att tillgå efter detta. P-A berättar att han skall ha fler möten med idrottsförvaltningen om detta.

P-A Söderdahl avslutar punkten med att informera lite om att det varit knepigt att få leverans och inlyftning av pontoner att fungera, pga. av bland annat viktbegränsningar. 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt 11

K-G Porjefors väljs att leda dagens förhandlingar till och med punkten 11.

9. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för år 2007

K-G Porjefors redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen, och huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen

Björn Högblom påpekar att det skall stå Björn Högblom, ej Classe Högblom under holmkommitén, samt Björn Högblom istället för Mats Sonnerup under valberedningen. Styrelsen lovar rätta detta.

Fråga ställs om Hammarby kommer bli HBK:s hemmahamn vid återflytten. P-A Söderdahl svarar att detta inte är bestämt ännu, och kommer beslutas senare.

Fråga ställs angående statistik på antal besök på klubbholmen år 2007. Bengt Palm svara att han uppskattar det till ca 100 stycken.

Fråga ställs angående Hammarby Scouter och dess framtida samarbete med HBK. P-A Söderdahl svarar att förhoppningen är att de skall tillbaka till HBK:s framtida områden i Hammarby sjö.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse

10. Revisionsberättelse

Bengt Palm redogör övergripande om olika utgiftsposter i det bifogade budgetförslaget.

Fråga ställs om betalning av pontonerna till Fisksätra skett med båtlån. Bengt informerar att detta skett med kontanta medel.

Revisorssuppleant Lasse Lindholm redogör för innehållet i revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

12. Fastställande av avgifter och arvoden

Bengt Palm redogör för ett förslag på höjning av hamnavgiften från 35:- per dm till 40:- per dm för att ha samma pristariff som FBK, samt en höjning av ungdomsavgift från 15:- till 25:-, övriga avgifter oförändrade.

Mötet beslutar att fastställa avgifter och arvoden enligt ovanstående förslag.

13. Val enligt stadgarna

a) Val av ordförande

Mötet omväljer P-A Söderdahl att vara ordförande i 2 år.

b) Val av vice sekreterare

Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare i två år.

c) Val till kassör

Mötet omväljer Bengt Palm att vara kassör i två år.

d) Val av suppleanter

Mötet omväljer Hans Holm och Madis Tampöld att vara suppleant i två år.

e) Val av revisorsuppleant

Mötet omväljer Lars Lindholm att vara revisorsuppleant i två år.

e) Val till valberedningen

Mötet omväljer Björn Högblom och Tommy Andersson till valberedningen i två år.

14. Stadgeändring andra omröstningen

P-A Söderdahl redogjorde om förslaget med 2 års provmedlemskap och att första röstningen angående detta, skett på höstmötet.

Mötet röstade för detta förslag och stadgeändringen bestämdes därmed enhälligt.

15. Övriga frågor

Bengt Palm meddelar att styrelsen, på nästa medlemsmöte kommer att rekommendera en uteslutning för en medlem som inte skött sig, samt att han skickat ut en varning till en medlem som inte tagit hand om sin båt.

Bengt Palm redogör för några mindre ändringar i ordningsreglerna, för att dessa skall passa ihop med FBK:s ordningsregler.

Bengt Palm informerar att han skickat ut ett avslutningsbrev till medlemmar som lämnat klubben, samt innehållet i detta brev.

Bengt Palm meddelar att han vid samtal med revisorerna fått lite kritik för att dessa vill ha snabbare tillgång till styrelseprotokollen, samt verksamhetsberättelsen. Styrelsen lovar bättra sig på detta.

Sekreterare Micke Andersson informerar om att styrelsen framförledes, kommer att försöka utnyttja E-post, HBK:s hemsida, och SMS, för att hantera information och kontakter med medlemmar. Micke undrade om mötet hade några synpunkter på detta, och så var inte fallet.

Micke Andersson informerade också om att arbetspliktlistor för året kommer skickas ut, troligtvis innan Mars månads slut, samt att anmälningar till arbetsplikten skall göras via E-post, och SMS, i första hand, i andra hand via telefon, till Micke Andersson.

Revisorsuppleant Lars Lindholm informerade att det varit storm i Fiskarfjärdens område, och enligt en artikel han läst, hade det varit mycket skadegörelse. 

Bengt Palm ställde frågan till mötet om de uppskattade den nya lokalen. Alla instämde att den var bra. Medlem Pelle Skoog, informerade att han hade tillgång till bra lokaler också och Bengt Palm och Pelle skall träffas framöver och titta på detta.

P-A Söderdahl informerade att det fortfarande finns platser kvar i Fisksätra, samt att HBK:s medlemmar var välkomma på FBK:s klubbholme som ligger på Härsö.

16. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

— 

Vid protokollet                                              Justeras

Sekreterare Michael Andersson

Vice sekreterare Göran Olsson                        Ordförande P-A Söderdahl

 

Justeras                                                       Justeras

Ove Lindvall                                                 Pelle Skoog

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid årsmötet 2007-02-22 med 44 medlemmar närvarande i Sjömanskyrkans församlingssal på Katarinavägen 19.

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av röstlängd, Fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen

Ordföranden redogör för vad HBK stadgar anger i fråga om rösträtt. Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

5. Val av 2 st justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll, samt val av 2 st rösträknare

Mötet väljer Mikael Öhman och Hasse Holm att vara justeringsmän och rösträknare.

6. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från höstmötet den 9:e oktober 2006 läses upp av sekreterare Micke Andersson.

En medlem påpekar att under punkt 7 i protokollet, skall det vara 4 stycken flytbryggor, ej 9. Styrelsen lovar rätta detta.

P-A Söderdahl lovar återkomma till K-G Porjefors med svar enligt K-G:s fråga under punkt 9 på höstmötet.

P-A meddelar i samband med punkt 5 i höstmötes protokollet, att HBK inte planerar någon extern kö lista för Hammarby Sjö båtplatser. Vid en intern kölista (HBK medlemmar) kommer denna att basera sig på Medlemsnr för att få hamnplats.

I anslutning till punkt 8 i protokollet, frågar P-A medlemmen Ove Runskär om prisbilden på att köpa in flytbryggor, det bestäms att Ove och P-A pratar vidare om detta.

Mötet godkänner därefter protokollet.

7. Skrivelser och rapporter

P-A redogör om möte han haft med andra båtklubbar i saltsjön, och ett stort antal frågor ställs som P-A besvarar.

Ett antal frågor ställs, angående båtplatser i Hammarby sjö, som P-A besvarar.

Det bestäms enhälligt att styrelsen skall fortsätta jobba vidare för en eventuell lösning med båtplatser i saltsjön.

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt 11

Mötet väljer P-A att sitta kvar.

9. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för år 2006

P-A Söderdahl redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen, och huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen.

Robert Arnald påpekar att Björn Högblom även ingick i valberedningen. Styrelsen lovar rätta detta.

Kassör Bengt Palm redogör för den ekonomiska rapporten, samt budget. En fråga ställs angående posten ”Klubbholmen” och beloppet som är budgeterat. Bengt berättar att det är pengar till att reparera bryggor, då de gamla är dåliga.

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse har fogats till detta protokoll (protokollsbilaga).

En fråga ställs om det kanske kan bli tillträde till några platser i saltsjön redan i år, P-A svarar att det är oklart, så här långt.

En fråga ställs om inköp av pontoner, P-A meddelar att det håller på att undersökas enligt tidigare punkt.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

10. Revisionsberättelse

Revisorssuppleant Lasse Lindholm redogör för innehållet i revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

12. Fastställande av avgifter och arvoden

Bengt Palm redogör för en ungdomsavgift som egentligen är för låg enligt SMBF standard. Avgiften är 15:-, skall vara, 25:-. Bengt Palm undrar om HBK kan sponsra denna summa, varvid mötet bestämmer så enhällig

Mötet beslutar därför att fastställa avgifter och arvoden till samma belopp som årsmötet år 2006 fastställde.

13. Val enligt stadgarna

a) Val av vice kassör

Mötet omväljer Peter Andersson vice kassör 2 år.

b) Val av revisor

Mötet omväljer Eva Smedberg att vara revisor i två år.

c) Val till valberedningen

Mötet omväljer Robert Arnald till valberedningen i två år.

d) Val av klubbmästare

Inga förslag fanns, därför blir denna tjänst tills vidare vakant. Det bestämdes dock att Birgitta Ringborg skulle ansvara för stuguthyrning på klubbholmen under 2007.

e) Val av tillsyningsman

Då Lugnet inte längre existerar, behövs inte denna tjänst, så denna blir vilande.

14. Övriga frågor

En fråga ställde om arbetsplikt, Hamnfogde Tommy Andersson redogjorde för de arbeten som skall göras.

P-A meddelade att klubbstugan på Lugnet skall flyttas ner till Sätra varvsförening.

En medlem frågande om arbetsplikt för bryggarbete på klubbholmen.

En medlem ställde frågan om hur beslutsprocessen skall se ut för eventuellt samarbete med andra båtklubbar i saltsjön, om det skulle visa sig finnas någon positiv öppning. Efter lång diskussion bestämdes med stor majoritet vid handuppräkning, att styrelsen har årsmötet fulla förtroende att ingå bästa lämpliga avtal med andra båtklubbar, åt klubbens vägnar. Vidare information om detta skulle skickas ut med brev till alla medlemmar.

Revisorssuppleant och WEB ansvarig Lasse Lindholm, meddelade att intresserade medlemmar kan begära ut lösenord för att hämta ner lösenordskyddad information från HBK:s hemsida. Lasse bad de som fått problem med att öppna pdf-filerna att skicka ett mail till honom.

15. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                              Justeras

Michael Andersson

Vice sekreterare Göran Olsson                        Ordförande P-A Söderdahl

 

Justeras                                                       Justeras

Mikael Öhman                                              Hasse Holm

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid årsmötet 2006-02-09 med 37 medlemmar närvarande i Sjömanskyrkans församlingssal på Katarinavägen 19.

1. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Robert Arnald hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Fastställande av röstlängd

Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

 

5. Val av justerare och rösträknare

Henning Nordin och Inger Palm väljs att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

 

6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll

Protokoll från höstmötet den 20 oktober 2005 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå mötet godkänner protokollet.

 

7. Skrivelser och rapporter

Bengt Palm meddelar att HBK har fått bekräftelse från Idrottsförvaltningen på att HBK får hyra pontonbryggorna under sommaren 2006.

P-A Söderdahl informerar om att förfrågningar angående medlemskap har inkommit till HBK. Styrelsen har hittills inte tagit in nya medlemmar.

Yvonne Frisell informerar om en planerad boulekväll och en förarbeviskurs. Yvonne besvarar vissa frågor.

 

8. Redogörelse från möten med Idrottsnämnden ang HBK:s områden

Göran Olsson redogör för mötet med borgarråden Leif Rönngren och Py Börjeson i Stadshuset den 21 november 2005. Tommy Andersson och P-A Söderdahl kompletterar Görans redogörelse.

 

9. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt 12

Björn Högblom väljs att leda dagens förhandlingar till och med punkten 12. Björn tackar de närvarande för förtroendet.

 

10. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2005

Björn Högblom redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen.

Björn redogör vidare för huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen och för innehållet i resultaträkning och balansräkning med budgetförslag samt redovisar förslag att årets resultat skall balanseras i ny räkning.

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse har fogats till detta protokoll (protokollsbilaga).

Budgeten för ungdomsverksamheten diskuteras. Bengt Palm förklarar vissa poster i resultaträkningen.

Vissa frågor besvaras.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

11. Revisorernas berättelse

Revisorssuppleant Lars Lindholm redogör för innehållet i revisionsberättelsen.

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

 

13. Fastställande av avgifter och arvoden

Mötet beslutar att avgifter och arvoden skall vara desamma som bestämdes vid förra årsmötet.

 

14. Val enligt stadgarna

Val av styrelse

a) Val av ordförande

Mötet väljer P-A Söderdahl att vara ordförande i två år.

b) Val av Vice sekreterare

Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare i två år.

c) Val av Kassör

Mötet omväljer Bengt Palm att vara kassör i två år.

d) Val av suppleant

Mötet omväljer Micke Andersson att vara suppleant i två år.

e) Val av revisorsuppleant

Mötet väljer Lasse Lindholm att vara revisorsuppleant i två år.

f) Valkommitté

Mötet väljer Björn Högblom, på två år, och Tommy Andersson (på ett år) att ingå i valkommittén.

Det antecknas att P-A Söderdahl tidigare har valts att vara sekreterare och att detta uppdrag kommer att utövas jämte ordförandeskapet.

 

15. Övriga frågor

Bengt Palm redovisar utfallet av den enkät som har sänts ut till medlemmarna angående HBK fortsatta lokalisering.

 

16. Avslutning

Robert Arnald tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                      Justeras

 

Vice sekreterare Göran Olsson                Vice ordförande Robert Arnald

 

 

Justeras                                               Justeras

 

Henning Nordin                                     Inger Palm

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid årsmötet 2005-02-24 med 45 medlemmar närvarande i Sjömanskyrkans församlingssal på Katarinavägen 19.

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande Curt Schütt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen:
    Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

    Mötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Fastställande av röstlängd, Fullmakt skall innan mötet lämnas till   styrelsen

Ordföranden redogör för vad HBK stadgar anger i fråga om rösträtt. Det   konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

 

5. Val av justerare och rösträknare

Mötet väljer Henning Nordin och Rolf Lindkvist väljs att vara justeringsmän och rösträknare.

 

6. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från höstmötet den 30 oktober 2003 läses upp av sekreterare PA Söderdahl. En medlem påpekar att Revisorns efternamn skall vara Rudberg, ej Gustavsson, varpå detta ändras. Mötet godkänner därefter protokollet. 

7. Skrivelser och rapporter

Bengt Palm redogör för ett uteslutningsärende av medlem, där styrelsen efter kontakt med medlemmen, rekommenderar mötet till att inte utesluta medlemmen, utan tillfoga en varning i stället. Mötet godkänner detta.

PA Söderdahl redogör för senaste mötet med idrottsförvaltningen, angående HBK:s vinter och sommarplatser.

Vid detta möte kom ett förslag från idrottsförvaltningen att HBK får ha sina vinterplatser i Sätra och sommarplatser i Fiskarfjärden. Diskussion startar på denna fråga, angående alternativ, parkeringsplatser, pontonflytt, etc.

Efter att ha diskuterat frågan på mötet bestäms att HBK skall tacka ja, till vinterplatserna i Sätra, men försöka driva diskussionen vidare med idrottsförvaltningen angående sommarplatser.

PA Söderdahl, redogör för en fråga en medlem hade på höstmötet, då medlemmen påstod att HBK skulle äga mark på Gålö. Efter undersökning visade det sig att så att detta inte stämde.

Bengt Palm berättar att han skickar brev till samtliga kommuner i Saltsjö området för att fråga om dessa kan tänkas ha plats för HBK. Bara en kommun, visade sig intresserade, men när de insåg klubbens storlek, var de tvungna att tacka nej.

Robert Arnald rapporterade från SMB:s årsmöte, där HBK deltog. R Arnald berättade att en av SMB:s  prioriteter under 2005 var att verka för båtklubbarnas framtid, med dess båtplatser.

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt 11

Nils-Rune väljs att leda dagens förhandlingar till och med punkten 11.

9. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för år 2002

Nils-Rune redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen.

Nils-Rune redogör för huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen samt dess förslag att årets resultat skall balanseras i ny räkning.

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse har fogats till detta protokoll (protokollsbilaga 1).

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

10. Revisorernas berättelse

Lasse Lindholm redogör för innehållet i revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

 

12.  Fastställande av avgifter och arvoden

Mötet beslutar att fastställa avgifter och arvoden till samma belopp som årsmötet år 2004 fastställde.

 

13. Val enligt stadgarna

Val av styrelse

a) Val av ordförande

Mötet omväljer Curt Schütt att vara ordförande i 1 år.

b) Val av sekreterare

Mötet omväljer P-A Söderdahl att vara sekreterare i två år.

c) Val av vice kassör

Mötet omväljer Peter Andersson att vara vice kassör i två år.

d) Val av revisorer

Ewa Smedberg omväljs att vara revisor i två år.

e) Val av valberedning

Robert Arnald omväljs att vara ledamot i valberedningen i två år.

e) Fyllnadsval

Till holmkomittén väljs Anders Frisell på 2 år

 

14. Övriga frågor

Lasse Lindholm berättar om HBK:s nya hemsida.

Fråga från medlem om alternativ tidigare iläggning av båt. Medlemmen ombeds prata med hamnförvaltarna.

Yvonne Frisell berättar om HBK:s inplanerade 70 års jubileum, som kommer att hållas på en kryssning till Åland.

Inbjudningar kommer att skickas ut till alla medlemmar i mitten av mars.

 

15. Avslutning

Curt Schütt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet                       Justeras

Michael Andersson

Vice sekreterare Göran Olsson                       Ordförande Curt Schütt

 

Justeras                                 Justeras 

Åke Johansson                       Rolf Lindkvist

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid årsmötet 2004-02-26 med 31 medlemmar närvarande i Sjömanskyrkans samlingssal på Katarinavägen.

1. Mötets öppnande:
Klubbens ordförande Curt Schütt hälsar alla välkomna
och förklarar mötet öppnat. Ordf. ber alla inleda med en tyst minut för att
hedra  medlemmarna Bengt Emanuelsson och Evert Holgersson som avlidit.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen:
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst:
Mötet beslutar att mötet är utlyst i laga ordning.

4.  Fastställande av röstlängd:
Ordförande redogör för vad HBK:s stadgar anger i fråga om rösträtt.
Det konstateras att  några fullmakter inte har företetts  inför årsmötet.

5.  Val av justerare och rösträknare:
Åke Johansson och Rolf Lindqvist väljs att vara justeringsmän och
rösträknare.

6.  Uppläsning och justering av föregående protokoll:
Protokollet från höstmötet den 30 okt.  2003 läses upp av suppleant
Micke Andersson  varpå mötet godkänner protokollet

7.  Skrivelser och rapporter:
     Bengt Palm berättar att tackbrev inkommit för uppvaktning på
Bengt Emanuelssons begravning.
Ordf. meddelar att inga andra skrivelser och rapporter inkommit.

8.  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar t.o.m. punk 11:
K-G.  Porjefors väljs att leda dagens förhandlingar t.o.m. punkt 11

9.  Verksamhets- och  förvaltningsberättelse för år 2003:
K-G. Porjefors redogör för rubrikerna i verksamhetsberättelsen.
Det noteras att tre medlemsmöten har avhållits under året.

     K-G. Porjefors redogör för huvudpunkterna i förvaltningsberättelsen
samt dess förslag att årets resultat skall balanseras i ny räkning.

     Verksamhets- och förvaltningsberättelse har fogats till detta protokoll.

     Robert Arnald påpekar att ungdomsledare skall väljas på detta möte.
En medlem frågar om den budgetpost på 150.000 som lagts på klubb-
holmen för 2004. PA Söderdahl förklarar innehållet i denna post.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse respektive för-
valtningsberättelse samt att årets resultat balanseras i ny räkning

10.  Revisorernas berättelse:
Marianne Rudberg  redogör för innehållet i revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
   Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2003.
Mötesordförande överlämnar därefter ordförandeklubban till
ordinarie ordförande.

12. Motioner:
P-A. Söderdahl redogör för den motion som inkommit från Ola
Karlsson. Motionen föreslår att alla medlemmar oavsett typ av
medlemskap, samt gästbåtar betalar hamn/el/bastuavgift på klubb-
holmen. De dagar som holmkommitterade eller styrelsemedlemmar
ej finns på plats får bli gratis.
P-A. informerar att klubben redan har röstat för de olika formerna
av medlemskap och dess kostnader vid två tidigare möten och
styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
Mötet bifaller avslag av motionen.

      K-G Porjefors informerar om att det ev finns ett fel i den ekono-
miska rapporten gällande posten inträdesavgift för passiv medlem.
Kassören Bengt Palm konstaterar felet och lovar att ändra till
årsavgift för stödjande medlemmar.

      Fråga från medlem om vad som är “stödmedlem” kontra passiv.
P-A. Söderdahl redogör för detta, stödmedlem är före detta passiv
medlem och inga nya passiva medlemmar antas till klubben.

      Förslag från K-G. Porjefors att klubbholmens ansvariga skall ta
betalt av eventuella gäster på klubbholmen. P-A. informerar om ett
förslag från styrelsen som kommer upp under punkt 14.

13. Uteslutningsärende:
      P-A. redogör för ett brev till XXX om ett antal missade nattvakter
och andra förseelser. Det konstateras att XXX inte svarat på sty-
relsens brev och ej inkommit med några bötesbelopp.
Mötet godkänner styrelsens förslag om uteslutning av XXX.

14. Fastställande av avgifter och arvoden:
Bengt Palm informerar om att alla avgifter och arvoden blivit redo-
visade i det budgetförslag som skickades ut i  samband med in-
bjudan till årsmötet. .

      Bengt Palm informerar om att Stockholm fritid kommer att ta ut en
avgift på 25 kr. för varje Y-bom vid hyrda betongpontoner. De när-
varande diskuterar hur avgiften skall tas ut bland medlemmarna.

      P-A. redovisar ett förslag från styrelsen på avgifter för gäster på
klubbholmen, dvs ej medlemmar. Hamnavg. 50:-/dygn, el 50:-/dygn,
lån av bastun 100:- och depositionsavg för nyckel till bastun 300 kr.

      Mötet beslutar att bifalla alla avgifter och arvoden.

15.  Val enligt stadgarna:
a) 
Val av vice sekreterare.
Mötet omväljer Göran Olsson för två år.

      b)  Val  av kassör.
Mötet omväljer Bengt Palm för två år.

      c)  Val av suppleant.
Mötet omväljer Micke Andersson för  två år.

      d) Val av revisorsuppleant.
Mötet omväljer Lasse Lindholm för två år.

      e) Val till valberedning.
Mötet väljer Mats Sonnerup för två år.

      Extraval::
a) Val av styrelsesuppleant.
Mötet väljer Madis Tampöld för ett år

      b) Val av klubbmästare.
Mötet bordlägger frågan eftersom inga förslag ges.

      c) Val av ungdomsledare.
Mötet väljer Richard Brenberg för ett år

d) Val av miljöombud.
Mötet väljer Göran Lingfors för två år.

16. Övriga frågor:
Curt Schütt redogör för möte med Idrottsfövaltningen med anled-
ning av att kommunen vill ha klubbens mark för nybyggnation.
Det konstateras att inga konkreta förslag eller åtgärder ännu har
fastställts angående en slutgilltig lösning. Dock konstateras  med
största sannolikhet att höstens uppläggning blir den sista för
HBK på nuvarande områden.
Någon bilparkering i anslutning till båtplatserna kommer inte heller
bli kvar.
Nytt möte med förvaltningen kommer att ske under våren och från
detta möte kommer styrelsen att rapportera på HBK:s vårmöte.
P-A. ber mötet fundera på att det kanske skulle vara bättre om
klubben skall försöka skaffa nytt område med vinteruppläggning,
sommarplatser och riktig klubbstuga även om det innebär att
klubben måste lämna nuvarande områden.

      Robert Arnald påminner om att det finns platser kvar till årsfesten.

      En fråga lämnas när årets sjösättning sker.

      En fråga angående en propellerstöld hos en av medlemmarna.
Medlemmen undrar om fler har haft stöld.

17 Avslutning:
Curt Schütt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar
mötet avslutat.