Ordningsregler & Basturegler

ORDNINGSREGLER FÖR HBK:S KLUBBHOLME § 1.

Den enligt båtklubbens stadgar tillsatta holmkommittén åligger:

1. Att förvalta och övervaka den på klubbholmen befintliga fasta och lösa egendomen;

2. Att inom ramen för av möte eller styrelsen därtill anslagna medel låta utföra de byggnads- reparations och röjningsarbeten, som anses erforderliga;

3. Att vårda holmens natur samt i samråd med styrelsen utfärda föreskrifter till fisket skyddande och vård och för respekterande av mark- jord- och fiskerättsinnehav;

4. Att varje år före höstmötet till styrelsen avgiva skriftlig berättelse över kommitténs verksamhet under den gångna sommaren, vilken föredrages vid höstmötet. Därjämte skall kommittén till årsmötet inkomma med förslag till de byggnadsarbeten, anskaffning av material, underhållsarbeten, som bör utföras under året;

5. Att tillse att angivna ordningsregler efterföljas och till styrelsen rapportera medlem, som icke följer desamma eller eljest icke hörsammar kommittéledamöternas anvisningar;

6. Att under seglationsperioden avdela särskild jourhavande för varje söndag eller helgdag. Denne åligger förutom de allmänna uppgifter, som angivits här ovan, att leda och närmare bestämma de arbeten, som av kommittén ansetts erforderliga;

7. Kommitténs ledamöter åtnjuta ej arvode men må av styrelsen medgivas bidrag till reskostnader.

§ 2.
Klubbholmen med dess lokaler, undantaget uthyrningsstugorna, lösa inventarier och

hamnanläggningar disponeras fritt av varje medlem. Kommitténs ledamöter eller styrelsen ha härtill ej särskilt företräde annat än för sammanträden eller då eljest anses erforderligt.

Medlemmar skall återställa lånat eller anförtrott material i oskadat skick på sina bestämda platser samt lämna lokalerna i städat skick som medlemmarna själva önskar finna dem vid ankomsten till holmen. I övrigt åligger det medlem att städse iaktta ett värdigt uppträdande såväl i umgänget medlemmarna emellan som utåt gentemot grannarna och medlemmar av andra båtsammanslutningar, vilka alla är välkomna till vår holme.

§ 3.

Det åligger varje medlem att på alla sätt stödja kommittén i dess arbete att göra holmen till den plats, där medlemmarna kunna finna rekreation. Det ligger därför i varje medlems intresse och bör vara en hederssak att vara kommittén och jourhavande behjälpliga med pågående arbeten vilka som naturligt är icke kunna utföras med avlönad arbetskraft.

§ 4.

Klubbens medlemmar äga såväl rättighet som skyldighet att till kommittén eller styrelsen framföra sina önske- och klagomål samt framlägga förslag till åtgärder, vilka kunna bidraga till höjande av trivseln och trevnaden på holmen.
Förslagen bör framläggas i skriftlig form samt vara undertecknade med förslagsställarens namn.

 

Basturegler-1